Điều khoản

Điều khoản dịch vụ của Kính mắt Việt Hàn

Kính mắt Việt Hàn (hay “chúng tôi”) cung cấp trang web này cho mục đích thông tin, giáo dục và truyền thông về sức khỏe mắt.

Không có nội dung trong trang web này nên được hiểu như một chương trình khuyến mãi hoặc chào mời cho bất kỳ sản phẩm, hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm một cách cụ thể mà không được phép của pháp luật và các quy định của nước nơi người dùng có vị trí.

Truy cập và sử dụng trang web này có thể như sau: Trang web này được thiết kế để cung cấp thông tin chung về thị lực, chăm sóc mắt và điều chỉnh thị lực. Cung cấp thông tin hướng dẫn cải thiện thị lực của mắt.

(1) Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng những thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật, nhưng Kính mắt Việt Hàn, và những chi nhánh cũng không tuyên bố, bảo đảm (thể hiện hay ngụ ý) về tính chính xác, hay đầy đủ của các thông tin đó.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương có thể phát sinh từ việc sử dụng hoặc tin tưởng vào các thông tin được cung cấp trong trang web này hoặc do bạn không thể truy cập vào trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thương cho bạn, máy tính của bạn hoặc tài sản cá nhân khác bao gồm, nhưng không giới hạn, các thiệt hại gây ra bởi vi rút lây nhiễm thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác trên tài khoản của bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc từ download của bạn của bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc các mặt hàng từ các trang web.

(2) Một số liên kết trong trang web này có thể dẫn đến các trang web mà không phải là dưới sự kiểm soát của chúng tôi. Khi bạn truy cập bất kỳ của những trang web, bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với những tài liệu hoặc bất kỳ trang web mà không phải là dưới sự kiểm soát của chúng tôi.

(3) Những điều khoản và sử dụng của bạn của trang web sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật của Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản sử dụng này sẽ được coi là không hợp pháp, vô hiệu hoặc vì lý do nào không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.

(4) Chúng tôi cho phép bạn sao chép các tài liệu được công bố trên trang web này cho mục đích phi thương mại, chỉ sử dụng cá nhân của bạn, cung cấp bất kỳ bản sao của các tài liệu mà bạn thực hiện cần để lại tất cả quyền tác giả và các quyền sở hữu và khuyến cáo đây.

(5) Trang web này được cung cấp như một dịch vụ cho du khách của chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa, sửa đổi, bổ sung các nội dung của trang web này bất cứ lúc nào vì lý do nào mà không cần thông báo cho bất cứ ai.

Chào mừng bạn đến với Kính mắt Việt Hàn
Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”). Dịch vụ được cung cấp bởi Kính mắt Việt Hàn có trụ sở tại 91Trương Định, p. Trương Định, q. Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Chính sách đổi mới, chính sách bảo hành, chính sách vận chuyển hay về việc thanh toán.